Az üzenetet sikeresen elküldtük
Köszönjük megkeresését!

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adatkezelő által szervezett rendezvényekről való tájékoztatás és részvételhez kapcsolódó https://digitalisjoletprogram.hu/mikregisztracio webcímen végzett, online regisztrációhoz szükséges, személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást; valamint a www.miagyakorlatban.hu weboldalra történő mesterséges intelligencia megoldások feltöltésére vonatkozó tájékoztatást, általános kapcsolattartást szolgáló személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, illetve statisztikai feldolgozásra vonatkozó tájékoztatást. A regisztrációnál, a weboldalra való feltöltésnél, a statisztikai feldolgozásnál, illetve a kapcsolattartásnál az Érintett nyilatkozik arról, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismerte, elfogadta és abban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Digitális Jólét NKft.) tiszteletben tartja a személyes adatokat, azok kezelése során maradéktalanul betartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásait.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja a. A Digitális Jólét NKft. által végzett regisztráció lebonyolítása az MI Koalíció által szervezett rendezvény hirdetése és a rendezvényen való részvétel céljából

b. A Digitális Jólét NKft. által az MI Koalíció keretében működtetett www.miagyakorlatban.hu oldalra történő AI alkalmazások feltöltésének koordinálása céljából

c. A Digitális Jólét NKft. által koordinált MI Koalíció tagságát érintő általános tájékoztatás elvégzése céljából

d. A Digitális Jólét NKft. által koordinált MI Koalíció tevékenységét és céljait segítő statisztikai feldolgozás céljából


Adatkezelő neve, elérhetőségei Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társáság
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel.: 06 1 499 9776
Email: titkarsag@djnkft.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége Kocsis Dávid
kocsis.david@djnkft.hu

Adatfeldolgozó igénybevétele történik (igen / nem) a. Digitális Jólét NKft.
b. Digitális Jólét NKft. és az
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
c. Digitális Jólét NKft.
d. Digitális Jólét NKft. és az
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetőségei, adatfeldolgozói tevékenysége a. Digitális Jólét NKft.
Csolti-Bitter Katalin mikoalicio@djnkft.hu
b. Digitális Jólét NKft. Csolti-Bitter Katalin mikoalicio@djnkft.hu
és az
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A; telefon: +36 1 266 6346; email: iroda@ivsz.hu)
c. Digitális Jólét NKft. Csolti-Bitter Katalin mikoalicio@djnkft.hu
d. Digitális Jólét NKft. Csolti-Bitter Katalin mikoalicio@djnkft.hu
és az
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A; telefon: +36 1 266 6346; email: iroda@ivsz.hu)
Az adatkezelés jogalapja a. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)
b. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)
c. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)
d. az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

A személyes adatok címzettje(i) -
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai A rendezvényre történő regisztráció esetén az adatokat az adatkezelő a rendezvényt követő 15. munkanapig, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig tárolja.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

Kezelt adatok köre a. kapcsolattartó neve
b. kapcsolattartó e-mail címe
c. kapcsolattartó telefonszáma


II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről (GDPR 15. cikk)
Ön visszajelzést kérhet a Digitális Jólét NKft.-től, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ön tájékoztatást kérhet a Digitális Jólét NKft.-től,
• hogy az Ön személyes adatai közül melyeket kezeli, illetve az adatfeldolgozó mely személyes adatokat dolgozza fel;
• az adatok kategóriáiról;
• az adatok forrásáról;
• az adatkezelés céljáról;
• az adatkezelés jogalapjáról;
• az adatkezelés időtartamáról (az személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól);
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (a jogszabályi feltételek fennállása esetén az esetleges adatvédelmi incidensről a Digitális Jólét NKft. az Ön külön, erre irányuló kérelme nélkül is tájékoztatja Önt);
• azon személyek vagy szervek, szervezetek (címzettek) nevéről és elérhetőségéről, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adattovábbítás jogalapjáról;
• azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti a Digitális Jólét NKft.-től a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, az adathordozást;
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről.
Ön másolatot kérhet a Digitális Jólét NKft. által kezelt személyes adatairól.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga (GDPR 16. cikk)
Ön kérheti, hogy a Digitális Jólét NKft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga (GDPR 17. cikk)
Ön kérheti, hogy a Digitális Jólét NKft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Digitális Jólét Nkft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
• az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• Ön visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
• az Ön adatait jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan adat törlését kéri, amelyet a Digitális Jólét NKft. nyilvánosságra hozott, az adatkezelő megtesz minden ésszerűen elvárható intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatai törlésre kerüljenek.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk)
Az Ön kérésére a Digitális Jólét NKft. korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk)
Ön kérheti, hogy a Digitális Jólét NKft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön a fenti jogait a Digitális Jólét NKft. részére, személyesen, illetve elektronikus vagy postai úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja:

Cím: Digitális Jólét Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
E-mail: titkarsag@djnkft.hu

III. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

IV. Bírósághoz fordulás lehetősége

Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni társaságunkkal vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozóval szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében pert indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

V. Részletes szabályok

Jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat a GDPR 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-24. §-ai tartalmazzák.

Oszd meg az eredményeidet és kerülj fel magyarország mesterséges intelligencia térképére!

Ha van olyan technológiád, amelyet megmutatnál élménytechnológia formában, vagy olyan bevezetési történeted, amelyet megosztanál esettanulmány formájában, akkor csatlakozz a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz és osztd meg az alábbi formok segítségével. Ezt követően kollégánk megkeres hogy ellenőrizze, értelmezze és engedélyeddel véglegesítse a jelentkezésed.

Szervezeti bemutatkozás Élmény technológia küldése Sikertörténet küldése

Csatlakozni szeretnél?

Ha csatlakoznál a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz, lépj velünk kapcsolatba.

Kapcsolat